Sigla

Situl Natura 2000 Prigoria Bengești

Prezentare generală

Situl Natura 2000 Prigoria-Bengești a fost declarat prin Ordinul Ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387 din 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964 din 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti se află în judeţul Gorj, pe teritoriul administrativ al localităţilor Albeni, Bengeşti, Bumbeşti, Prigoria şi are suprafaţa de 2490 ha.
Din punct de vedere geologic situl Natura 2000 Prigoria-Bengeşti aparţine formaţiunilor sedimentare din Piemontul Motrului. La sfârşitul pliocenului, ca urmare a mişcărilor epirogenetice, sectorul Piemontului Motrului, cu fundament carpatic, a fost acoperit de o cuvertură groasă de prundişuri, nisipuri, argile. Pe văile principale apar larg dezvoltate terasele aluvionare alcătuite din prundişuri, nisipuri şi cuverturi de luturi argilo-deluviale. Substratul litologic este constituit din straturi alterne de marne, argile şi luturi. Geomorfologic, situl este răspândit în principal în treimea mijlocie a râului Gilort, din Piemontul Motrului. Principalele tipuri de sol sunt din clasa luvisolurilor.
Altitudinea variază între 298 m, pe valea Bucium, şi 510 m, în apropierea dealului Cârligei. Înclinarea terenului este în general sub 16% şi expoziţia predominantă este însorită şi parţial însorită.
Din punct de vedere climatic,teritoriul pe care se află situl Natura 2000 Prigoria Bengeşti aparţine provinciei climatice Dfbx (După Koppen), cu veri moderate şi ierni mai aspre. Situl aparţine sectorului climatic de tip continental de dealuri, încadrat în formula IIBp6. Temperatura medie anuală este 10.2 0C, media anuală a precipitaţiilor fiind de 756 mm/an. Predominante sunt vânturile ce bat din direcţia N, NE, S şi SV. Condiţiile climatice sunt favorabile pădurilor de cvercinee şi fag.
Pădurile sitului sunt situate în întregime în etajul deluros de gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD3) şi deţin peste 98% din sit. Bazinul hidrologic în care se încadrează situl este cel al râului Gilort, care trece prin N-V ariei. Râurile interne sunt Cornetu, Valea Mare, Ariciul, Bucium, Ţigăncii, ce colectează pârâurile de pe întreg teritoril sitului. Din punct de vedere al administaţiei silvice, pădurile sunt în proporţie de peste 90% în proprietate privată şi sunt administrate de RNP Romsilva prin D.S. Gorj, O.S. Polovragi (U.P. IV Bengeşti, U.P. V Prigoria), iar din punct de vedere al administraţiei de stat se află pe raza comunelor Bengeşti şi Prigoria.